wolf-garten, וולף-גרטן
תנאי אחריות


מהות האחריות: האחריות ניתנת לשימוש פרטי בלבד.
במשך תקופת האחריות יחליף או יתקן היבואן בהתאם להנחיות היצרן, ללא תשלום, כל חלק שיכיר בו כפגום כתוצאה מייצור פגום, או כתוצאה מליקויים בחומר או בשניהם ובתנאי שהמוצר קיבל שרות וטיפול בחלקים מקוריים ובהתאם להוראות היצרן.

תנאי האחריות:
האחריות אינה כוללת חלק שנפגם כתוצאה משימוש לא מתאים, או לא נכון תחזוקה בלתי נכונה או תיקון בידי מכונאים שאינם מוסמכים על ידי היצרן ונציגו, ו/או שימוש בחלפים לא מקוריים.

אין האחרית כוללת הובלת הכלי לתחנת השרות וממנה, הוצאות ישירות או עקיפות בגין הפסד שעות עבודה וימי עבודה.

אין האחריות כוללת חלקים המתבלים באופן טבעי תוך כדי עבודה.

האחריות תקפה רק עם הצגת תעודת אחריות חתומה על ידי בית המסחר וחשבונית. יש לשמור תעודה זו, חתומה ומושלמת ע"י בית המסחר בו נקנה הכלי לאורך כל תקופת האחריות בצמוד לחשבונית הקניה.
 

תקופת אחריות למוצרי MTD: שנתיים מיום הקניה.

 בניית אתריםבניית אתרים